Οι εξειδικευμενοι και έμπειροι συνεργάτες της εταιρείας μας είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνει ο Νόμος 4469/2017 για την επιστροφή στη βιωσιμότητα χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων, που ως σήμερα δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές, ελείψει σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Καθορίζεται για πρώτη φορά ένα εξωδικαστικό πλαίσιο, μια διαδικασία ρύθμισης, ώστε μια υπερχρεωμένη επιχείρηση να συγκεντρώσει το σύνολο  των  πιστωτών της (τράπεζες, Ελληνικό Δημόσιο, Εφορία,  Ασφαλιστικούς Φορείς, προμηθευτές, αλλά και  λοιπούς πιστωτές), προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς αυτούς, βάσει ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο τυγχάνει δικαστικής επικύρωσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση να κριθεί η επιχείρηση βιώσιμη.

Δυνατότητα ένταξης έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, για οφειλές οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία.  Προϋπόθεση να κρίνεται η εν λόγω ρύθμιση απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Αίτηση για υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,  εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία δε για την ένταξη στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού έχει απλοποιηθεί και  υλοποιείται μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  η οποία διενεργεί αυτοματοποιημένα όλη τη διαδικασία, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος, όσο και το χρόνο.