Στόχος μας η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας την βιωσιμότητά τους, η διατήρηση της απασχόλησης και η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους.

Βασικός σκοπός κάθε επιχείρησης, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι η επίτευξη κερδών ή καλού επιπέδου αποδοτικότητας, ενώ βραχυχρόνια, η διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας. Οι δυο αυτές βασικές πλευρές της λειτουργίας μιας επιχείρησης, απασχολούν ιδιαίτερα τη διοίκησή της στην προσπάθειά που καταβάλλει αυτή για την επίτευξη μιας ικανοποιητικής τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (υγιής χρηματοοικονομική θέση), καθώς και της μελλοντικής της επιβίωσης.

Οι δείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο ύψος και τις σχέσεις των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων που επίκειται η λήξη τους, και στα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούν την πηγή από την οποία θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσει και ο προσδιορισμός της ρευστότητας συνδέεται με τη μελέτη του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.

Η τρέχουσα Χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης είναι ισχυρή όταν είναι σε  θέση να :

  • Ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες απαιτήσεις των πιστωτών της όταν γίνονται απαιτητές.
  • Διατηρεί επαρκές Κεφάλαιο Κίνησης.
  • Καταβάλλει τους τρέχοντες Τόκους και τα Μερίσματα.
  • Διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική ικανότητα προς τρίτους.

Μέσω συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς,  εξασφαλίζουμε την ρευστότητα π ου χρειάζονται οι συνεργάτες μας ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Η εταιρεία μας βοηθάει τους πελάτες της να ακολουθήσουν εκείνες τις στρατηγικές επιλογές, οι οποίες αυξάνουν την ΑΞΙΑ των περιουσιακών τους στοιχείων (μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, εταιρείες, ακίνητα): 

-Εξαγορές  & συγχωνεύσεις

-Αναδιάρθρωση εταιρειών

-Αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού

-Αποτιμήσεις εταιρειών

-Επιχειρηματικά σχέδια

-Άντληση κεφαλαίων μέσω εισαγωγής μετοχών ή ομολογιών στο ΧΑΑ και σε διεθνή χρηματιστήρια.

-Άντληση κεφαλαίων μέσω της πώλησης μετοχών ή έκδοσης ομολογιών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

-Εκπόνηση οικονομικών, κλαδικών και εταιρικών αναλύσεων

-Διαπραγμάτευση Ελληνικών και ξένων μετοχών, ομολόγων και FX.