Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία προσφέρουμε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του κλάδου των ασφαλίσεων. Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της, που εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια λαμβάνοντας υπόψη την αξία προς κόστος (value for money).

Στην The Partners Group είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ποικιλία επιλογών και ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις σας.

Οι σημαντικότερες κατηγορίες προσφερόμενων υπηρεσιών είναι:

  • Προϊόντα από όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους όπως Ζωής & Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης, κ.ο.κ.
  • Υπηρεσίες που αφορούν την εκτίμηση του κινδύνου, τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση αξιών και την ασφάλισή τους σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
  •  Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.
  •  Παροχή συμβουλών σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια.
  •  Παροχή συμβουλών σε περίπτωση ζημιών.
  •  Συνεχή υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση και ιδιαίτερα μετά από ζημιά.

Ο σωστός και επαγγελματικός σχεδιασμός σε μια επιχείρηση προκαθορίζει την βιωσιμότητα της στην περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Δουλειά μας είναι να προβλέπουμε αυτούς τους κινδύνους και να θωρακίζουμε την επιχείρηση ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (INSURANCE PLANNING)

Προσέγγιση του ασφαλιστικού (risk) profile κάθε πελάτη. Καταγραφή και ανάλυση της δεδομένης/υπάρχουσας κατάστασης, τοποθέτηση μελλοντικών στόχων, ρεαλιστική κοστολόγηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (BUSINESS CONTINUITY)

Μεταβίβαση επιχείρησης από γενιά σε γενιά με πολύτιμους βοηθούς ειδικά προγράμματα εξασφάλισης ρευστότητας κατά την περίοδο διαδοχής είτε εν ζωή είτε μετά από θάνατο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΚΛΕΙΔΙ (KEY MAN INSURANCE)

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας θέσης του κάθε στελέχους κλειδί, και εξασφάλιση ρευστότητας σε περίπτωση φυσικής απώλειας ή ανικανότητας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Αποτροπή διάλυσης συνεταιρικής επιχείρησης μετά την απώλεια ενός συνεταίρου, μέσω εξασφαλισμένης ρευστότητας για την αγορά του μεριδίου του και ταυτόχρονης εξασφάλισης των κληρονόμων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BONUS ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αποφυγή φορολόγησης bonus στελεχών μέσω της ένταξής τους σε ειδικά αποταμιευτικά/επενδυτικά σχέδια που απαλλάσσονται εισφορών.

ΣΥΝΤΑΞΗ (PENSION PLAN) ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνονται μέσω συγκεκριμένων πτυχών του φορολογικού νόμου, για την άρση των αδικιών σχετικά με το περιορισμένο ύψος σύνταξης που δικαιούνται ο διευθύνων σύμβουλος μιας Α.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ. που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους.

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για την εξασφάλιση των πιστωτών σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ (GOLD HANDCUFFS PLANNING)

Συνταξιοδοτικοποίηση των επιπλέον αμοιβών που λαμβάνουν εξέχοντα στελέχη της επιχείρησης, με σκοπό τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ζωής τους μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της επιχείρησης για την παραμονή του στελέχους στις τάξεις της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ασφαλιστικές καλύψεις για το σύνολο των εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (κτίρια, εξοπλισμός, στόλος οχημάτων κλπ) κατόπιν έρευνας κατ’ έτος για την εξασφάλιση των καλύτερων λύσεων και με την λογική της ειδικής τιμολόγησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και καθολικής ασφάλισης των πιστώσεων μιας επιχείρησης από τους κινδύνους χρεοκοπίας και αφερεγγυότητας.