Στην The Partners Group πιστεύουμε πως κάθε επιχείρηση έχει σαν κύριο στόχο της να επιτύχει να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της  με το μικρότερο δυνατόν κόστος χωρίς τόκους και προμήθειες προς τρίτους.

Τα χρηματοδοτικά επενδυτικά προϊόντα που προσφέρονται με την μορφή επιχορηγήσεων από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελούν δανεισμό ενώ μέσω αυτών οι ΜΜΕ μπορούν να αναπτυχθούν και να αναβαθμιστούν αναλώνοντας ένα μόνο ποσό του κεφαλαίου τους που αφορά την ιδία συμμετοχή τους και το οποίο μετατρεπόμενο σε πάγιο στοιχείο  της επιχείρησης –όπως ορίζει το επενδυτικό πρόγραμμα-, σύντομα δημιουργεί αποτελέσματα  από μόνο του .

στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε την

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών για την ένταξή τους σε προγράμματα επιχορήγησης,
 • εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και φακέλων υπαγωγής,
 • επίβλεψη και παρακολούθηση έργων

Οι σύμβουλοι της The Partners Group έχουν ως κύριο έργο την υποστήριξη επιχειρήσεων για ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης

Αναζητούμε και εφαρμόζουμε τα κατάλληλα προγράμματα μελετώντας παράλληλα το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση (αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, τομεακά προγράμματα κα).

 • Προτείνουμε συγκεκριμένα προγράμματα επιχορηγήσεων ανάλογα πάντοτε με ο είδος της   επιχείρησης και την ανάγκη της για ανάπτυξη.
 • Εκπονούμε σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που αναλαμβάνει η εταιρεία, μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης και προτείνει λύσεις για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επένδυσης.
 • Επιμελούμαστε των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής του προσωπικού της επιχείρησης, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Εκπονούμε μελέτες επιχειρηματικών κινδύνων, μελέτες βιωσιμότητας, ανάπτυξης και επέκτασης επιχειρήσεων, μελέτες διαχείρισης  ανθρωπίνων πόρων κα.
 • Αναζητούμε και επιλέγουμε με τα πλέον αξιόπιστα κριτήρια, το  προσωπικό που επιθυμεί να προσλάβει η επιχείρηση και εγγυάται παράλληλα την  αποτελεσματικότητά του μέσα και από την εκπαίδευσή του, την οποία δύναται να  αναλάβει η εταιρεία.
 • Παρακολουθούμε τουλάχιστον για μία διετία, την αποτελεσματικότητα της επένδυσης προτείνοντας και εφαρμόζοντας λύσεις άμεσα, όταν αυτό απαιτηθεί.
 • Αναλαμβάνουμε ως επιτελικό προς τον επιχειρηματία όργανο, την πλήρη οικονομοτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης σε θέματα οικονομικού, χρηματοπιστωτικού ή και νομικού περιεχομένου, με την συνέργια εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών.

 

Ειδικότερα ως προς τα χρηματοδοτικά Προγράμματα:

 • Αναλύουμε στις επιχειρήσεις τα στοιχεία του προγράμματος και τις απαιτήσεις του.
 • Συγκεντρώνουμε και ελέγχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά υπαγωγής
 • Εκπονούμε και υποβάλλουμε μελέτες και επενδυτικά- επιχειρηματικά σχέδια στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.
 • Παρακολουθούμε την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνουμε τον πελάτη για την πορεία της.
 • Μετά την έγκριση της πρότασης , παρακολουθούμε την πορεία εξέλιξης του έργου και ενημερώνουμε για τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου υποδεικνύοντάς τα και αναλαμβάνοντας άμεσα την επίλυσή τους .
 • Υποβάλλουμε εκθέσεις προόδου του έργου στην αρμόδια υπηρεσία και ελέγχουμε τυχόν παρεκκλίσεις απ’ την πορεία υλοποίησης του.